Achtergrond waardenvol leren

Samen ontwikkelen vraagt om een leeromgeving waar ruimte is voor het stimuleren van innerlijke ontwikkeling in relatie met de ander.  Wetenschappelijk is bewezen dat hierdoor 21-eeuwse vaardigheden en creatieve werkvormen vaak los van inhoud en context worden aangeboden. Een gevolg is dat gedragsontwikkeling veelal beperkt wordt tot zelfcontrole, en het houden van regels. De praktijk is echter dat steeds meer kinderen en jongeren door innerlijke oorzaken moeilijk tot leren komen, waarbij zij het risico lopen onvoldoende profijt te hebben van onderwijs en vorming. Gesteld kan worden dat het zoeken naar wijsheid een verwaarloosd element is in het onderwijsproces, en daarmee lief leren hebben in relatie met elkaar.

Wijsheid
Wijsheid brengt Innerrock terug naar eeuwenoude wijsheid, waar Salomo schrijft: ‘Het begin van wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat je bezit (Spreuken 4:7)’.

Wijsheid omschrijft Vandale als ‘wijs zijn’, een combinatie van inzicht en verstand.

Verwerven van wijsheid doe je niet in één dag, en is ook niet als kunstje uit te voeren, zonder dat dit emoties oproept. Wijsheid verwerven, vraagt dat je iets doet met de kennis die je goed, en minder goed hebt waargenomen. Kennis die je met vallen en opstaan in wijsheid leert toepassen, in relatie met elkaar. Dit vraagt aandacht op gebied van eigenheid en persoonlijkheidsvorming.
Naast instrumentele verrijking biedt Innerrock daarom creatieve workshops aan die deelnemers uitdaagt authentiek te leren handelen tijdens conflictsituaties in een gezamenlijk verhaal. Ook worden er workshops gegeven die ouders, leerkrachten en begeleiders in gelegenheid stellen extra kennis op te doen op gebied van het ‘leren leren’ en ‘leren handelen in relatie met de ander’.

Workshops

Workshop: the wisdomtable

Innerrock ziet eigenaarschap leren nemen als een van de belangrijkste voorwaarden voor groei in het proces van ‘leren leren’. De vraag speelt dan waar aandacht

Lees verder »

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht