Categorie: Workshops

Innerrock > Workshops

Workshop: the wisdomtable

Innerrock ziet eigenaarschap leren nemen als een van de belangrijkste voorwaarden voor groei in het proces van ‘leren leren’. De vraag speelt dan waar aandacht voor moet zijn. 21-eeuwse vaardigheden of vorming? Bij hiaten hebben opvoeders de uitdaging om kinderen te helpen informatie op waarde te leren schatten. Maar ook zichzelf, en de ander. De workshop ‘Wisdomtable’ biedt ouders handvatten om kinderen in dit proces krachtig bij te staan. Hierbij heeft Innerrock zich laten inspireren door Katherine Greenberg die op basis van het gedachtegoed van Feuerstein een cognitief trainingsprogramma heeft ontwikkeld voor ouders en leerkrachten. Dit trainingsprogramma geeft leerkrachten en ouders concrete bouwstenen en middelen om het leervermogen van leerlingen te ontwikkelen door training van leer en denkvaardigheden. Leerpotentieel en herstel vragen echter om een eerlijke balans waar ook het hart-de bezielde factor van leren- deel van uitmaakt.

Deze balans vraagt om een antwoord op twee vragen:

⦁ Waar kan denken ontwikkeld worden?
⦁ Waar heeft veranderen van mindset eerst aandacht nodig?

Workshop Interactive Storytelling

Interactive storytelling: het verhaal dat individuele verhalen samenbrengt, om over complexe interacties te leren.
Tijdens de workshop ‘interactive storytelling ‘ is er ruimte voor de individuele éigen verhalen van de deelnemers. Maar daar blijft het niet bij. Een eigen verhaal kan namelijk niet losstaan van de ander, en dit kan wel heel complex worden, wanneer een win-win-oplossing niet tot een goede afloop leidt.


Interactive storytelling is een verhaal dat over mensen gaat die samen in relatie met elkaar vanuit eigenheid een conflict leren oplossen. Het leren begrijpen van de manier waarop personages keuzes maken, is als extra oefensituatie bedoeld om tijdens conflictsituaties:
⦁ Criteria voor zelfontwikkeling te leren begrijpen
⦁ Criteria voor welwillendheid te leren begrijpen
⦁ Criteria voor samen leren handelen te leren begrijpen

Binnen waardenvol leren staat lief leren hebben weer op het programma.
De workshop is bedoeld voor opvoeders, onderwijsprofessionals én als praktische oefening voor de leerlingen zelf. Voor leerlingen met problemen op gebied van emotieregulatie wordt aangeraden om eerst het verrijkingsinstrument ‘Denk na en leer agressie voorkomen’ te volgen.
Naast dit verrijkingsinstrument is de workshop een mooie aanvulling/verdieping op sociale programma’s die respect en het leren oplossen van conflictsituaties centraal hebben staan.

Meer hierover?
⦁ Lees meer: voor wie is de workshop bedoeld?
⦁ Vraag de folder op via E-book

Voor wie?
⦁ Interactive storytelling voor onderwijsprofessionals
⦁ Interactive storytelling voor leerlingen

⦁ Interactive storytelling voor onderwijsprofessionals
De workshop Interactive storytelling is allereerst bedoeld voor onderwijsprofessionals en begeleiders, die de uitdaging willen aangaan om nieuw gedrag dat zij in de klas willen zien, uit te lokken door het creëren van keuzemogelijkheden tijdens een conflictsituatie in een verhaal dat over mensen gaat
De workshop is afgestemd op burgerschapsdoelen die onderwijs nastreeft op gebied van de sociaal emotionele intelligentie, zoals deze door Cito Viseon 2.0 is opgesteld. De workshop leent zich daarom uitstekend om leerkrachten te helpen vakken als levensbeschouwing, sociale vaardigheid, burgerschap en creatieve werkvormen met elkaar te verbinden om aandacht te besteden aan groepsvorming en identiteitsontwikkeling. Gedragsmodellen die hierbij uitgereikt worden, brengen de morele, sociale en emotionele competenties overzichtelijk samen.

Na de workshop heeft de leerkracht bovendien ervaren hoe je binnen de interculturele leeromgeving het Bijbelverhaal doelgericht kunt inzetten op gebied van levensbeschouwelijk leren, en heb je handvatten gekregen om:

⦁ de sociale conflictsituatie in jouw leeromgeving helder in beeld te brengen;
⦁ gedrag dat je wilt uitlokken te spiegelen in een verhaal;
⦁ leerlingen te betrekken bij doelen op gebied van emoties en waardenvol leren in een interculturele omgeving.
⦁ de moraal in een gezamenlijk verhaal naar boven te halen

⦁ Interactive storytelling voor leerlingen
De extra hulp die nodig is voor leerlingen met problemen op gebied van emotieregulatie hebben vaak een innerlijke oorzaak. Dit heeft met persoonlijke waarden, doelstellingen en overtuigingen te maken. Onvoldoende aandacht voor een verwrongen manier van denken, blijkt een belangrijke risicofactor te zijn voor het ontstaan van agressief en later delinquent gedrag. Zonder scholing op gebied van levensbeschouwing en emotionele competentie, neemt het risico op deze gevoelsuitbarstingen toe. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat verkregen emotiebegrip om oefensituaties vraagt waar kinderen en jongeren tijdens complexe sociale interacties nieuwe keuzes leren maken. Belangrijk hierbij is dat de emotionele reacties van anderen op deze keuze, onderdeel zijn van het samen leren handelen. Deze oefensituaties worden door Innerrock d.m.v. interactive storytelling aangeboden, waarbij een Bijbelverhaal als spiegelverhaal wordt gebruikt. Het doel is uiteindelijk dat leerlingen in een eigentijds verhaal (vanuit een spiegelpersoon) hun eigen rol in relatie met anderen beter leren inschatten, en hierdoor tot een verbeterde emotieregulatie komen. De gezamenlijke opdracht is om een complexe situatie samen tot een goede afloop te brengen, en hierover nauwkeurig met elkaar te communiceren.

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht