Auteur: BGBeheer2022

Innerrock > Artikelen per: BGBeheer2022
Voor ouders en leerkrachten

Voor ouders en leerkrachten

Wij laten de leerling tijdens de test niet met een fout zitten, maar helpen om betere denkstrategieën te ontwikkelen, en inefficiënte denkpatronen te overwinnen.  De leerling ervaart op deze manier hoe gemiste leerervaringen alsnog eigen gemaakt kunnen worden.  Het beleven van succeservaringen tijdens de doelgerichte begeleiding is helpend om te groeien in eigenaarschap op gebied van ‘leren leren’ en leren handelen in relatie met de ander. Het gebeurt regelmatig dat kinderen door deze ervaringen, bewust worden wat ze anders moeten doen, waardoor er niet alleen kleine maar ook grote inhaalsprongen gemaakt kunnen worden. Steun van ouders is in dit proces onmisbaar. Daarom praten we u tijdens tussen,-en eindevaluaties graag bij over de  ontwikkeling van uw kind. 

Ook kunnen er verschillende workshops gevolgd worden, om thuis met eigenaarschap aan de slag te gaan. 

Wederzijds enthousiasme vraagt de volgende mindset:

Wederzijds enthousiasme vraagt de volgende mindset:

Samen aan een andere manier van denken werken, op een andere manier dan je gedaan hebt, vraagt inspanning en doorzetting.

Wederzijds enthousiasme ontstaat bij de volgende mindset:

 • ik kan mijn intelligentie beïnvloeden, deze staat niet vast bij de geboorte  
 • ik hou van uitdagingen  
 • nieuwe dingen zijn belangrijker dan knap lijken  
 • Ik ben niet bang om fouten te maken  
 • ik leer van mijn fouten, ben creatief en ga op zoek naar nieuwe strategieën 

Wederzijds enthousiasme vraagt om weerstand te bieden aan de volgende mindset die niet helpend is:  

 • mijn Intelligentie staat vast  
 • ik hou niet van uitdagingen  
 • slim, lijken is belangrijker dan nieuwe dingen leren, daarom kies ik makkelijke taken  
 • ik heb angst om te falen  
 • ik vermijd fouten
Wanneer worden dynamische testen aangeraden ?

Wanneer worden dynamische testen aangeraden ?

Het kan zijn dat je niet meer gelooft dat je benodigde vaardigheden wel eigen kunt maken. Dit gebeurt vaak, wanneer je leerstof zo vaak herhaald hebt, zonder dat je resultaat zag. Het is dan belangrijk om heel precies te weten wat je zelf kunt, en waar je hulp bij nodig hebt om fouten, en manier van leren te herstellen. Dit kan door Innerrock te vragen een didactisch onderzoek te laten doen. Er wordt dan een Dynamische test afgenomen volgens de testprocedure LPAD (Learning Propensity Assessment Device).

Waarom verrijking ?

Waarom verrijking ?

Verrijking is nodig, wanneer: 

 • systematisch leren een voorwaarde is om problemen preventief vòòr te zijn. 
 • noodzakelijke denkvaardigheden op gebied van leren, onvoldoende ontwikkeld zijn, of herstel nodig hebben. 
 • er focusuitbeiding nodig is, om de leeromgeving niet impulsief te leren waarnemen.
 • je angst of weerstand mag leren overwinnen om de extra uitdaging die je in de klas krijgt, ook echt aan te kunnen.  
Waar draagt mediërend leren met behulp van het Verrijkingsprogramma toe bij?

Waar draagt mediërend leren met behulp van het Verrijkingsprogramma toe bij?

Centraal in het programma staat de beïnvloedbaarheid van leercapaciteiten (intelligentie) van het kind/jongere. Feuerstein is van mening dat ieder kind op hoger niveau kan worden gebracht, mits de begeleiding goed is. De focus van het basisprogramma is op de inhoud van basis sociale culturele concepten. Er zijn vier groepen die baat hebben bij het programma:
⦁ Degene die uitbreiding nodig heeft om de leeromgeving te kunnen begrijpen
⦁ Degene voor wie systematisch ‘leren leren’ een voorwaarde is om leerproblemen in de toekomst te voorkomen
⦁ Degene die herstel van noodzakelijke functies nodig heeft, omdat ze zijn kwijt geraakt of onvoldoende ontwikkeld zijn.
⦁ Degene die extra uitdaging nodig heeft.

Het verrijkingsprogramma heeft een actieve benadering om tot ‘leren leren’, en tot verdere ontwikkeling te komen. Dit staat in hoog contrast met wat Piaget leert. Het verschil zit hem in het gegeven dat Piaget een groot vertrouwen schept in natuurlijke rijpingsprocessen, terwijl er veel situaties en/of ontwikkelingen zijn waarin deze natuurlijke processen niet als vanzelf tot ontplooiing komen.
De inhoud van het verrijkingsprogramma moet bijdragen aan wat het kind in het leven nodig heeft. Zonder tools als waarneming focus etc. zal het kind niets met de aangeboden stimuli kunnen doen. Veel leerlingen die leerproblemen hebben, hebben extra begeleiding nodig op gebied van nauwkeurig waarnemen, niet impulsief leren handelen, niet emotioneel blokkeren, waardoor belangrijke denkvaardigheden achterblijven in de ontwikkeling. Het toegankelijk maken van bouwstenen als waarneming en focus is slechts een onderdeel van de begeleiding. Ook de respons van het kind wordt betrokken, omdat de respons naast een antwoord, inzicht geeft in hoe het leerproces zich heeft afgespeeld. De woordenschat die de leerling in dit bewustwordingsproces tijdens mediatie krijgt aangereikt, maakt hem stap voor stap steeds meer eigenaar van zijn eigen leerproces. Ook wanneer dit hiaten toont. De transfer naar schoolse vaardigheden, en de wereld om ons heen, maakt leren voor het leven mogelijk. Vraag gerust een lesbrief aan om hier meer over te weten.

Waarom is het verrijkingsprogramma van Feuerstein zo belangrijk om in te zetten, naast het reguliere programma?

Waarom is het verrijkingsprogramma van Feuerstein zo belangrijk om in te zetten, naast het reguliere programma?

Feuerstein noemt vier redenen om dit programma aan te bieden:

⦁ Laag functionerende leerlingen tonen weinig bereidheid om van het onderwerp, data of gebeurtenissen af te wijken met het doel tot hogere denkvaardigheden te komen. Ze zijn namelijk sterk op de harde feiten gericht als het afronden van bladzijden, hoofdstukken etc. Leerkrachten die met de leerlingen principes van het ‘leren leren’ willen afleiden, boeken daarom weinig succes. Het is beter om een verrijkingsprogramma dan als einddoel van een mediatieproces te zien naast het programma. Wanneer inhoud en proces gescheiden worden, zal de weerstand bij de leerling afnemen. Eenmaal toegerust met de juiste vaardigheden zullen de kinderen veel meer bereidheid hebben om energie te steken in denkvaardigheden als waarnemen, vergelijken, niet blokkeren, niet impulsief zijn, organiseren, plannen, decoderen, categoriseren, beoordelen van sociale conflicten, het zoeken naar criteria voor waarheid en leugen, en het logische bewijs erbinnen in.
⦁ Een tweede reden kan zijn dat leerkrachten er moeite mee hebben om een curriculum in te zetten dat hogere denkvaardigheden stimuleert, omdat dit ten koste gaat van de tijd die ze aan kennis willen delen. Zeker wanneer er weinig geloof is voor herstel van cognitieve functies en/ of weinig kennis over de voorwaarden om tot leren te komen of herstel, is de moeite tevergeefs om inhoud en proces te integreren.
⦁ Een derde reden om de instructie van inhoud en het proces van ‘leren leren’ niet te combineren is dat de inhoud zou kunnen competeren met het proces.
⦁ Een inhoudsgerichte aanpak zal faalervaringen van de leerlingen naar boven halen. Sommige leerlingen zullen zeggen. ‘Ik geef het op’, ik heb zo vaak gefaald. De variatie die binnen het programma aangeboden wordt, kan ertoe bijdragen dat de leerling aan leerprocessen deelneemt, die hij ervoor weigerde, omdat de noodzakelijke cognitieve functies niet goed aangelegd waren.

Hoe kijkt het verrijkingsprogramma naar directe instructie?

Hoe kijkt het verrijkingsprogramma naar directe instructie?

Binnen het verrijkingsprogramma wordt er veel aandacht gegeven aan directe instructie. Denk hierbij o.a. aan het aanleren van basisconcepten als kleur, vorm, maat, aantal, hoeveelheid, tijd, oorzaak en gevolg, gevoelens, lichaamsoriëntatie etc. Instructie wordt echter niet gegeven vòòrdat het probleemoplossend vermogen van leerlingen zelf aangesproken wordt. Hierbij worden vragen gesteld die het nauwkeurig waarnemen stimuleren, zoals:

⦁ Wat zie je?
⦁ Wat denk je wat je zou moeten doen?
⦁ Wat is je uitdaging?

Innerrock omarmt zowel directe als indirecte instructie om leerlingen vanuit een goede basis te kunnen helpen kennis daadwerkelijk vanuit eigenheid toe te passen in de wereld om hen heen. Van betekenis leren zijn, ziet Innerrock als belangrijke brug om hiaten in het denkproces en de emotionele ontwikkeling aan te pakken.


Daarom worden leerlingen tijdens de aangeboden verrijking uitgedaagd om zelf de strategie vast te stellen, waarbij ze richtlijnen krijgen om een andere strategie te volgen, wanneer deze inefficiënt is. Inhoud die in dit proces cruciaal is om tot een nauwkeurig antwoord te kùnnen komen, wordt volgens directe instructie aangeboden. Het aanleren van abstracte begrippen wordt in dit proces niet geschuwd. Ook krijgen bouwstenen die het leerproces belemmeren aandacht, zoals bijv: blokkeren en impulsief zijn. Deze bewustwording helpt de leerling om goede denkstrategieën te ontwikkelen, inefficiënte te overwinnen, en het geleerde in wijsheid, in relatie met de ander, toe te passen.

In wat voor opzicht wijkt het programma van Feuerstein af van remedial teaching?

In wat voor opzicht wijkt het programma van Feuerstein af van remedial teaching?

Om het verschil in achtergrond op gebied van mediëren en remediëren goed te begrijpen is het belangrijk om allereerst te weten dat Feuerstein zowel de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget als de ontwikkelingspsychologie van Vygotski omarmt.
Beiden zijn belangrijk voor de basis van het Nederlands onderwijsstelsel. Feuerstein was zelfs een studiegenoot van Piaget en Vygotski.

Feuerstein maakt gebruik van de cognitieve leertheorie van Piaget, maar legt net als Vygotski niet de nadruk op de fysieke wereld, maar op de sociale omgeving. Piaget had minder baat bij de sociale omgeving, en kon zich qua onderzoekomgeving beperken tot de middenklasse, en een omgeving waar op dat moment weinig operationele problemen waren. Feuerstein en Vygotski daarentegen voltrokken hun onderzoek in gebieden waar laagopgeleide mensen vanuit alle werelddelen te maken hadden met gemiste leerervaringen. Het betrekken van deze sociale culturele werkelijkheid zagen Feuerstein en Vygotski als noodzakelijk om leerlingen in staat te stellen zelf eigenaar te worden van het proces van ‘leren leren’. Wanneer je geen rekening houdt met verschillen in culturele processen kan je intelligentie niet als rekbaar of veranderbaar zien. Het gevaar is dan wel dat kinderen met een andere culturele achtergrond of gemiste leerervaringen moeilijk de ruimte krijgen om tot ontplooiing te komen, binnen een interculturele omgeving. Zij hebben een aantal belangrijke leerervaringen ‘eenvoudigweg’ gemist. Feuerstein kon zich hier niet mee vereenzelvigen. Na de Holocaust stond Feuerstein voor de taak kinderen met trauma en gemiste leerervaringen tot leren te stimuleren. Hier ligt het begin van het verrijkingsprogramma, dat door het Feuerstein Institute wereldwijd doorontwikkeld is. Speerpunt is: ‘ het alsnog mediëren van gemiste leerervaringen’.

Workshop: the wisdomtable

Innerrock ziet eigenaarschap leren nemen als een van de belangrijkste voorwaarden voor groei in het proces van ‘leren leren’. De vraag speelt dan waar aandacht voor moet zijn. 21-eeuwse vaardigheden of vorming? Bij hiaten hebben opvoeders de uitdaging om kinderen te helpen informatie op waarde te leren schatten. Maar ook zichzelf, en de ander. De workshop ‘Wisdomtable’ biedt ouders handvatten om kinderen in dit proces krachtig bij te staan. Hierbij heeft Innerrock zich laten inspireren door Katherine Greenberg die op basis van het gedachtegoed van Feuerstein een cognitief trainingsprogramma heeft ontwikkeld voor ouders en leerkrachten. Dit trainingsprogramma geeft leerkrachten en ouders concrete bouwstenen en middelen om het leervermogen van leerlingen te ontwikkelen door training van leer en denkvaardigheden. Leerpotentieel en herstel vragen echter om een eerlijke balans waar ook het hart-de bezielde factor van leren- deel van uitmaakt.

Deze balans vraagt om een antwoord op twee vragen:

⦁ Waar kan denken ontwikkeld worden?
⦁ Waar heeft veranderen van mindset eerst aandacht nodig?

Workshop Interactive Storytelling

Interactive storytelling: het verhaal dat individuele verhalen samenbrengt, om over complexe interacties te leren.
Tijdens de workshop ‘interactive storytelling ‘ is er ruimte voor de individuele éigen verhalen van de deelnemers. Maar daar blijft het niet bij. Een eigen verhaal kan namelijk niet losstaan van de ander, en dit kan wel heel complex worden, wanneer een win-win-oplossing niet tot een goede afloop leidt.


Interactive storytelling is een verhaal dat over mensen gaat die samen in relatie met elkaar vanuit eigenheid een conflict leren oplossen. Het leren begrijpen van de manier waarop personages keuzes maken, is als extra oefensituatie bedoeld om tijdens conflictsituaties:
⦁ Criteria voor zelfontwikkeling te leren begrijpen
⦁ Criteria voor welwillendheid te leren begrijpen
⦁ Criteria voor samen leren handelen te leren begrijpen

Binnen waardenvol leren staat lief leren hebben weer op het programma.
De workshop is bedoeld voor opvoeders, onderwijsprofessionals én als praktische oefening voor de leerlingen zelf. Voor leerlingen met problemen op gebied van emotieregulatie wordt aangeraden om eerst het verrijkingsinstrument ‘Denk na en leer agressie voorkomen’ te volgen.
Naast dit verrijkingsinstrument is de workshop een mooie aanvulling/verdieping op sociale programma’s die respect en het leren oplossen van conflictsituaties centraal hebben staan.

Meer hierover?
⦁ Lees meer: voor wie is de workshop bedoeld?
⦁ Vraag de folder op via E-book

Voor wie?
⦁ Interactive storytelling voor onderwijsprofessionals
⦁ Interactive storytelling voor leerlingen

⦁ Interactive storytelling voor onderwijsprofessionals
De workshop Interactive storytelling is allereerst bedoeld voor onderwijsprofessionals en begeleiders, die de uitdaging willen aangaan om nieuw gedrag dat zij in de klas willen zien, uit te lokken door het creëren van keuzemogelijkheden tijdens een conflictsituatie in een verhaal dat over mensen gaat
De workshop is afgestemd op burgerschapsdoelen die onderwijs nastreeft op gebied van de sociaal emotionele intelligentie, zoals deze door Cito Viseon 2.0 is opgesteld. De workshop leent zich daarom uitstekend om leerkrachten te helpen vakken als levensbeschouwing, sociale vaardigheid, burgerschap en creatieve werkvormen met elkaar te verbinden om aandacht te besteden aan groepsvorming en identiteitsontwikkeling. Gedragsmodellen die hierbij uitgereikt worden, brengen de morele, sociale en emotionele competenties overzichtelijk samen.

Na de workshop heeft de leerkracht bovendien ervaren hoe je binnen de interculturele leeromgeving het Bijbelverhaal doelgericht kunt inzetten op gebied van levensbeschouwelijk leren, en heb je handvatten gekregen om:

⦁ de sociale conflictsituatie in jouw leeromgeving helder in beeld te brengen;
⦁ gedrag dat je wilt uitlokken te spiegelen in een verhaal;
⦁ leerlingen te betrekken bij doelen op gebied van emoties en waardenvol leren in een interculturele omgeving.
⦁ de moraal in een gezamenlijk verhaal naar boven te halen

⦁ Interactive storytelling voor leerlingen
De extra hulp die nodig is voor leerlingen met problemen op gebied van emotieregulatie hebben vaak een innerlijke oorzaak. Dit heeft met persoonlijke waarden, doelstellingen en overtuigingen te maken. Onvoldoende aandacht voor een verwrongen manier van denken, blijkt een belangrijke risicofactor te zijn voor het ontstaan van agressief en later delinquent gedrag. Zonder scholing op gebied van levensbeschouwing en emotionele competentie, neemt het risico op deze gevoelsuitbarstingen toe. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat verkregen emotiebegrip om oefensituaties vraagt waar kinderen en jongeren tijdens complexe sociale interacties nieuwe keuzes leren maken. Belangrijk hierbij is dat de emotionele reacties van anderen op deze keuze, onderdeel zijn van het samen leren handelen. Deze oefensituaties worden door Innerrock d.m.v. interactive storytelling aangeboden, waarbij een Bijbelverhaal als spiegelverhaal wordt gebruikt. Het doel is uiteindelijk dat leerlingen in een eigentijds verhaal (vanuit een spiegelpersoon) hun eigen rol in relatie met anderen beter leren inschatten, en hierdoor tot een verbeterde emotieregulatie komen. De gezamenlijke opdracht is om een complexe situatie samen tot een goede afloop te brengen, en hierover nauwkeurig met elkaar te communiceren.

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht